Privaatsuspoliitika

HOIATUSED

Kõik käesolevale saidile tulevad külastajad nõustuvad siin kirjas olevate tingimustega ja saidi teistel lehekülgedel toodud tingimustega. Kui nende tingimustega ei nõustuta, palume käesolevat saiti mitte kasutada. Ettevõttel on õigus muuta tingimusi igal ajal ja talle sobival viisil ilma kohustuseta kedagi nendest muudatustest teavitada.

VEEBILEHE EESMÄRK

Käesoleva saidi eesmärk on pakkuda tehnilist teavet ettevõtte toodete parandamise ja hooldamise kohta, mis on mõeldud isikutele, kellel on selleks õigused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr (EL) 167/2013 artikli 53 lõikele 1. . See juurdepääs on saadaval, nagu on nõutud põllu- ja metsatöömasinaid puudutava tehnilise teabe kohta käivas 19. septembri 2014. aasta komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1322/2014. Ülalmainitud määruste üksikasjade või spetsiifiliste erandite kohta vaadake käesoleva saidi osa tingimused.

JUURDEPÄÄS TEHNILISELE TEABELE

Saadaval oleva tehnilise teabe tüüpe ja omadusi on võimalik kontrollida saidil registreerimise ja juurdepääsu teel. Pärast soovitud tehnilise teabe otsimist on võimalik seda vaadata, ostes ajalise juurdepääsu pakettide eeltellimusi aasta, kuu, nädala, päeva või tunni kaupa. Need paketid on jaotatud ja tehnilise teabe tüüpide põhjal. Tehnilisele teabele juurdepääsu üksikasjade kohta vaadake käesoleva saidi osa Tingimused.

AUTORIÕIGUS JA INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSED

Ettevõte on tehnilise teabe vormi ja sisu ainuõiguste ainuomanik, mis on talle antud vastavalt autoriõiguse ja tööstusomandiõiguste määruste alusel, mida reguleerivad tehnilisele teabele juurdepääsu tingimused, millele klient ostmisel alla kirjutas. Lisaks, kui ei ole märgitud teisiti, katavad sellel leheküljel toodud mis tahes kaubamärki, logo, fotot, joonistust, heli, muusikat, filmi, videot, tarkvara või muud (edaspidi „objektid") asjakohased omandikaitseõigused, näiteks kaubamärgiga seotud õigused, patendiga seotud õigused, autoriõigus jne (nimekiri pole lõplik). Kõik need õigused kuuluvad seaduslikul viisil ettevõttele või ettevõte kasutab neid koos omanike loaga litsentsi alusel. Seega on objektide igasugune kasutamine (kopeerimine, osaline kopeerimine, printimine) keelatud, välja arvatud rangelt erakasutuseks. Rangelt erakasutamine hõlmab koopia salvestamist isiklikule arvutile või objektide printimist dokumendina isiklikuks kasutamiseks. Seega ei kuulu objektide kolmandatele isikutele levitamine ja edastamine, kaasa arvatud teistel veebilehtedel avaldamine, muutmine, taasavaldamine, taaskasutamine, kaasa arvatud teiste dokumentide või failide puhul, ning igasugune dokumentide ja failide taastöötlemine rangelt isikliku kasutamise alla ja seda peetakse ebaseaduslikuks. Ettevõte ei vastuta ja teda ei saa pidada vastutavaks nende õiguste rikkumise eest, mis on objektide omanike poolt lepingu alusel ettevõttele antud, juhul kui eelnimetatud omanikud väidavad, et käesoleva saidi kasutajad on mingil viisil neid õigusi rikkunud. Käesoleva veebilehe kasutaja, kes on neid õigusi rikkunud, on eelnimetatud rikkumiste eest ainuvastutav.

KAHJUD VASTAVALT ÜHENDUSTELE

Ettevõte ega ükski teine ettevõte, mida otseselt või kaudselt juhib CNH Industrial NV, pole mingil moel vastutavad kahjude eest, mis on tekitatud käesolevale saidile juurdepääsu ja selle kasutamise või seal olevate objektide allalaadimisega, olenemata sellest, kas kahju tekitati rikke, vea või muu tõttu või võimetusest käesoleval saidil olevat materjali kasutada.

LINGID

Ettevõte ei vastuta käesolevale saidile linkivate väliste veebilehtede sisu eest ega väliste veebilehtede sisu eest, millele käesolev sait võib linkida.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Ettevõte kaitseb privaatsust vastavalt seadusele ja osana ettevõtte poliitikast. Kaitse puudutab kõiki, kes on seotud ettevõttega, olgu nad töötajad, tarnijad, kliendid, potentsiaalsed kliendid või veebilehte külastavad inimesed. Lugege Ettevõtte privaatsusavaldust Informativa.pdf

ISIKUANDMETE SÄTE

Kui käesoleva saidi külastaja soovib anda vabatahtlikult andmeid, mida saab määratleda isikuandmetena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta määrusele 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ja võimalikud kohalikud eraelu puutumatust käsitlevad seadused), saab seda teha üksnes kooskõlas käesoleval saidil toodud reeglitega ja järgides protseduure, mis vastavad eelnimetatud eraelu puutumatust käsitlevatele seadustele. Isikuandmed edastab iga käesoleva veebilehe külastaja vabal tahtel. Käesolev veebileht ei salvesta isikuandmeid, välja arvatud siis, kui külastajat on selgelt ja täpselt informeeritud nende isikuandmete registreerimise võimalusest. Vigade või arusaamatuste vältimiseks ei saa isikuandmeid registreerida ilma jätkuva ja lõpliku kinnituseta külastaja poolt. 

LEHEKÜLJE SIRVIMINE JA JUURDEPÄÄSU REGISTREERIMINE – KÜPSISED JA LOG-FAILID

Ettevõte kasutab küpsiste tehnoloogiat käesoleva saidi kohta statistika kogumiseks. Küpsis on väike infoelement, mille saadab külastatav käesolev veebileht ja mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale veebilehitseja poolt. Käesolev veebileht jälitab küpsise liikumisrada (tegevus, mida kutsutakse klõpsamisjadaks, näiteks salvestab see rajad, mida veebilehe külastaja kasutab ühelt lehelt teisele liikumiseks), kuigi see tegevus ei muuda veebilehte sirviva kasutaja tuvastamist võimalikuks, on võimalik koguda statistilisi andmeid veebilehe kohta, näiteks andmeid avatud lehekülgede ja allalaaditud lehekülgede kohta jne. Kordame veel kord, et mitte mingisugune teave pole seotud personaalselt teiega. Küpsised ei sisalda teie e-posti aadressi või muud isiklikku teavet. Jälitavate küpsistega saadavat informatsiooni hinnatakse terviklikult. Ettevõte kasutab ka veebiserveri log-faile, et lugeda kokku külastajad ja hinnata meie saidi tehnilist võimsust. Kasutame seda teavet, et saada andmeid veebilehe kasutatavuse kohta ja et organiseerida leheküljed kõige paremini juurdepääsetaval viisil, et muuta veebilehel liikumine lihtsamaks, pakkudes lehtedel kasulikumat teavet. Me kogume teavet veebilehe liikluse, kuid mitte individuaalsete külastajate kohta. Selle tõttu ei hoita alles ega kasutata mingisugust personaalset teavet. Pettuse puhul muudab ettevõte sellise teabe vastavatele ametitele kättesaadavaks ainult vajaduse korral.

E-POST, MEILILIST

Kui soovite saata käesolevale veebilehele mingil põhjusel elektronkirja või kui käesolev veebileht kutsub teid üles registreerima end meililisti kasutajaks, et saaksime saata teile infot, siis kordame seda, kui ükski nendest võimalustest nõuab teie isikuandmete registreerimist, mis viiakse alati läbi kooskõlas eraelu puutumatuse seadusega. Seega salvestatakse andmed alles siis, kui olete oma nõusolekut väljendanud ja korranud.

KOHALDATAV ÕIGUS - KOHTU ASUKOHARIIK

Nagu on hoiatustes kirjas, kaasneb juurdepääsul käesolevale veebilehele käesoleva veebilehe reeglitega täielik nõustumine. Seega kasutaja, kes saab juurdepääsu saidile, nõustub,  et kohaldatavad seadused ja pädev kohus on selle riigi omad, kus asub ettevõtte registreeritud asukoht.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services